Arbetsmiljöpolicy

Vi har med utgångspunkt från de arbetsmiljörisker som finns på företaget formulerat följande arbetsmiljöpolicy. Inom Anläggningsgruppen arbetar vi för att skapa trivsel och säkra arbetsplatser. Detta gör vi t ex genom att:
• Vi följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
• Vi arbetar för att alla medarbetare ges förutsättningar att ta en aktiv del i arbetsmiljöarbetet bl.a. genom utbildning.
• Vi systematiskt går igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik.
• Vi upprättar checklistor för arbetsplatserna så att risker förebyggs och olycksfall minimeras.
• Vi sätter mål och utarbetar handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt.
• Vi arbetar för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och social god.

Kvalitetspolicy

Vi har med utgångspunkt från vårt kvalitetsarbete formulerat en kvalitetspolicy. Kvalitet för Anläggningsgruppen är ett helhetsbegrepp.Målet är att inom givna tidsramar leverera färdigställda fungerande produkter och tjänster som svarar upp mot de krav som tillfredställer kundens förväntningar och behov. Vårt kvalitetssystem säkerställs genom egenkontroll, utbildning och uppföljning för en god slutprodukt. Detta gör vi genom att:
• Tillgodose våra kunders behov i varje enskilt objekt.
• Uppfylla de krav som ställs på oss som mark- och anläggningsföretag. Vad gäller våra kunders krav skall vi sträva efter att överträffa dessa.
• Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalité samt att produkten är felfri vid övertagandet.
• Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt.

Miljöpolicy

Vi har med utgångspunkt från företagets miljöaspekter formulerat följande miljöpolicy. Anläggningsgruppen arbetar för att minimera hot och risker mot miljön. Detta gör vi genom att:
• Tillgodose våra kunders behov i varje enskilt objekt.
• Hålla hög kompetens inom miljöområdet och fortlöpande utbilda medarbetarna.
• Optimera vår resursförbrukning.
• Arbeta aktivt med att ständiga förbättringar av miljöarbetet.
• Använda material, metoder och resurser som har så lite miljöpåverkan som möjligt.